Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Wolkracht is een VOF van Maike Franken en Jet Bos.

De onderneming is gevestigd in Zoeterwoude.

info@wolkracht.nl

KvK-nummer:  83062491

Btw-identificatienummer: NL862711368B01

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen.
 2. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een bijeenkomsten of workshop, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Wolkracht zijn overeengekomen.
 4. Wolkracht behoudt zich ten allen tijden het recht om de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen en/ of aan te vullen. In het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wolkracht en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Wolkracht kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wolkracht onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Wolkracht is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Wolkracht passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Wolkracht daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Wolkracht kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Wolkracht op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Wolkracht zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van Wolkracht waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

Artikel 5 – Herroepingsrecht en ontbinding

Bij producten:

 1. Je hebt het recht om de overeenkomst (de aankoop) binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.
 2. Retourzendingen worden door Wolkracht uitsluitend aanvaard, indien daartoe voorafgaand berichtgeving is ontvangen en indien de zending binnen 14 dagen na bericht retour is ontvangen. De kosten voor retourzending voor rekening komen van de consument.
 3. Indien Wolkracht het bericht heeft gekregen dat het product retour wordt gestuurd, word er van de consument verwacht dat hij zorgvuldig om gaat met het product en de verpakking. Hij zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren. Wolkracht beoordeelt of er redelijk met het product om is gegaan.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 1 van dit artikel zal Wolkracht het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het retourproduct, terugbetalen.

Bij workshops:  Annulering door de cursist

 1. De cursist heeft vanaf het moment van aanmelden 14 dagen wettelijke bedenktijd. In deze periode is afzien van deelname kosteloos. Annulering van deelname aan een workshop dient vooraf per e-mail aan info@wolkracht.nl te geschieden.
 2. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een ander mogelijk, mits de cursist deze persoon bij Wolkracht uiterlijk een (1) werkdag voor aanvang per e-mail aanmeldt. Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.
 3. Bij annulering gelden de volgende regels:
 4. Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de workshop is de annulering kosteloos.
 5. Bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de workshop is de cursist 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 6. Bij annulering langer dan een week voor aanvang van de workshop is de cursist 80% van de deelnamekosten verschuldigd.
 7. Bij annulering korter dan een week voor of na aanvang van de workshop is de cursist 100% van de deelnamekosten verschuldigd.

Annulering door Wolkracht

 1. Wolkracht behoudt zich het recht voor bij vier of minder inschrijvingen een aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan z.s.m. bericht en zo mogelijk een voorstel voor een nieuwe datum. Indien de voorgestelde datum niet schikt kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd.
 2. Wolkracht behoudt zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen. In dit geval wordt de cursist of opdrachtgever hier- over zo spoedig mogelijk geïn

Artikel 6 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzending, tenzij anders vermeld.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten. Voor de gevolgen van druk- en typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en typfouten is Wolkracht niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 1. Wolkracht zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Wolkracht kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk is, zal Wolkracht zich inspannen om een vervangend artikel aan te bieden.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. Bestellingen die buiten schuld van Wolkracht tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Wolkracht.
 6. Indien Wolkracht de verzending retour heeft ontvangen omdat de consument de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld dan is Wolkracht hier niet verantwoordelijk voor. Indien de consument het product alsnog wenst te ontvangen dient deze de verzendkosten opnieuw te voldoen alsmede de koopprijs van het product – indien van toepassing.

Artikel 8 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wolkracht, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Wolkracht ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wolkracht binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Wolkracht en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.